Erstatningsvilkår

Sykepleien tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i materialet som er tilgjengelig på sykepleienjobb.no.

Sykepleien sitt erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til direkte og dokumenterte kostnader som skyldes grov uaktsomhet fra sykepleienjobb.no side, med maksimalt kr. 5.000.

Sykepleien har intet ansvar for indirekte eller avledet skade eller tap som brukere av sykepleienjobb.no påføres som en følge av feil eller mangler ved innholdet eller tjenestene som er knyttet til sykepleienjobb.no. Dette omfatter blant annet tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster. Dette gjelder selv om Sykepleien er underrettet om muligheten for slike skader, tap eller krav.